plo-ieg mapping

DOCTOR OF PHYLOSOPHY

PLO

MQF 2.0 DOMAIN

PROGRAM LEARNING OUTCOMES, PLO

IEG ELEMENT

PLO1

 Knowledge and Understanding  

 Menguasai pengetahuan yang signifikan dan terkini dalam bidang yang berkaitan.

 IEG1    

THINKER

 PLO2

 Practical skills

 Mempamerkan kemahiran yang berkesan dan inovatif dalam menjalankan penyelidikan.

IEG1   IEG2

THINKER   BALANCED

PLO3

 Cognitive skills

 Menganalisis dapatan kajian secara efektif dan tepat.

IEG1

THINKER

PLO4

 Communication Skills

 Mempamerkan kebolehan untuk membentang dan mempertahankan kajian secara jelas, yakin dan berkesan.

IEG4 IEG2

ARTICULATE BALANCED

PLO5

 Interpersonal Skills

 Mempamerkan kebolehan untuk berkolaborasi dengan pelbagai pihak dalam melaksanakan penyelidikan dan memiliki etika sosial yang baik.

 IEG4   IEG5

ARTICULATE   HOLISTIC

PLO6

 Ethics and Professionalism

 Mematuhi peraturan dan arahan keselamatan serta mempunyai prinsip, profesionalisme dan etika dalam menjalankan penyelidikan.

IEG 2

BALANCED

PLO7

 Personal Skills

 Mempamerkan motivasi yang tinggi dalam meneroka ilmu baharu, mengurus sumber penyelidikan dengan baik dan mengorganisasi maklumat secara kemas dan terperinci.

IEG 5

HOLISTIC

PLO8

 Entrepreneurial skills

 Tidak berkenaan.

-

-

PLO9

 Leadership, autonomy & responsibility

 Mempamerkan sikap bertanggungjawab dalam menjalankan penyelidikan, mempunyai pertimbangan yang baik dalam membuat keputusan dan boleh memberi kerjasama dalam mengurus penyelidikan.

IEG 5

HOLISTIC

PLO10

 Digital Skills

 Menganalisis hasil penemuan dengan menggunakan pelbagai teknologi digital dan perisian yang bersesuaian dengan kaedah penyelidikan.

IEG 2

BALANCED

PLO11

 Numeracy Skills

 Menghurai hasil penemuan dengan menggunakan analisis yang bersesuaian dengan kaedah dan dapatan penyelidikan bagi memastikan rumusan penyelidikan adalah tepat dan berimpak.

IEG 1

THINKER

School of Computer Sciences, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM Penang, Malaysia
Tel: +604-653 3647 / 2158 / 2155  |  Fax: +604-653 3684  | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  icon admin