Online Examination (Asynchronous) Time Table, Semester 2 Academic Session 2021/2022

Online Examination (Asynchronous) Time Table, Semester 2 Academic Session 2021/2022

1. Undergraduate

2. Postgraduate