peo-ieg mapping

DOCTOR OF PHYLOSOPHY & MASTER OF SCIENCE RESEARCH MODE

PEO

PEO Statement

THINKER

(T)

BALANCED

(B)

ENTREPRENEURIAL

(E)

ARTICULATE

(A)

HOLISTIC

(H)

IEG1

IEG2

IEG3

IEG4

IEG5

PEO1

 Berkebolehan dalam mengintegrasi konsep, teori, kaedah dan pengetahuan terkini dalam menjalankan penyelidikan yang berkualiti dan berguna untuk kesejahteraan masyarakat setempatdan sejagat.

 √

PEO2

 Graduan yang mahir dalam menganalisis permasalahan secara kritis dan tepat serta berupaya meneroka penyelesaian secara kreatif dan inovatif menerusi pelbagai platform digital yang terkini.

PEO3

 Mengamalkan nilai professional dan beretika dalam menjalankan tanggungjawab kepada majikan, masyarakat dan negara.

PEO4

 Mempunyai kemahiran komunikasi yang efektif dan berkeyakinan dalam menyampaikan ilmu secara lisan dan bertulis.

PEO5

 Berkebolehan dalam meneroka ilmu baharu dan berkolaborasi dengan pelbagai pihak berkepentingan yang memberi impak kepada pembangunan dan kelestarian sosioekonomi masyarakat dan negara.

School of Computer Sciences, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM Penang, Malaysia
Tel: +604-653 3647 / 2158 / 2155  |  Fax: +604-653 3684  | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  icon admin